کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ... کار ما شاید این باشد که در افسوت گل سرخ شناور باشیم